Penzión Villa Mon Ami

Moderne zrekonštruovaný penzión na úpätí Slavkovského štítu spája silu prírody s dokonalým pohodlím. Ponúka nielen ubytovanie pre svojich hostí, ale i mimoriadne prekrásny pohľad z izieb na slnkom zaliate tatranské štíty alebo Podtatranskú kotlinu. Penzión Villa MON AMI je ideálnym miestom pre rodiny. Okolitá príroda a vybavenie penziónu ponúkajú pre všetkých možnosti na aktívny oddych.

 

O príjemný pobyt v penzióne, dokonalú spokojnosť hostí a ich komfort sa stará vysoko profesionálny personál. Penzión je po rekonštrukcii vybavený modernou technológiou a štýlové zariadenie mu dodáva osobité čaro umocnené výnimočnosťou okolitej prírody.

 

 

Ochrana osobných údajov

 

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Venujte, prosím, pozornosť nasledovným informáciám o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú tiež zverejnené na našej webovej stránke: www.monami.sk, v sekcii: Ochrana osobných údajov.

 

PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov je Ing. Peter Šimonovič – KOVEX, Vojtecha Spanyola 2124/20, 010 01 Žilina, IČO: 34 719 610, zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu Žilina, číslo živnostenského registra: 102-8846 („Prevádzkovateľ“).

 

Kontaktné údaje Prevádzkovateľa:

telefónne číslo: +421 911 786 518, e-mail: villamonami@gmail.com, adresa: Nový Smokovec 31, 062 01  Vysoké Tatry

 

OSOBNÉ ÚDAJE

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä údaje poskytnuté ubytovaným klientom v prevádzkarni Prevádzkovateľa, prostredníctvom ktorej Prevádzkovateľ prevádzkuje Penzión Villa Mon Ami, adresa: Nový Smokovec 31, Vysoké Tatry (ďalej len „Penzión“) a/alebo potenciálnym klientom a/alebo dodávateľom či obchodným partnerom Prevádzkovateľa (ďalej len „Klient“), ďalej údaje potrebné na účely plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa a na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.

 

Prevádzkovateľ spracúva o Klientovi osobné údaje zvyčajne v tomto rozsahu: údaje o mene a priezvisku Klienta, číslo jeho občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, adresu trvalého pobytu a dobu ubytovania a pri cudzincovi aj štátna príslušnosť a dátum narodenia; v prípade Klienta, ktorý je podnikateľom, identifikačné údaje a kontaktné údaje (meno, priezvisko, titul, číslo občianskeho preukazu, adresa trvalého pobytu, miesto podnikania/sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH); ďalej záznamy zaznamenané kamerovým systémom nachádzajúcim sa vo verejne prístupných priestoroch Prevádzkovateľa, nachádzajúcich sa v Penzióne, najmä parkovisko, priestory recepcie a všetky penziónové chodby).

 

 

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Klienta za účelom

(a) založenia predzmluvných vzťahov;

(b) plnenia, zmeny a správy zmluvy o ubytovaní alebo obdobnej či inej zmluvy, ktorá sa uzatvára v rámci výkonu podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa s Klientmi;

(c) ochrany práv a oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ak je to nevyhnutné;

(d) archivácie podľa Zákona č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o archívoch");

(e) plnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv medzi Prevádzkovateľom a Klientom („Zmluva“);

(f) riešenie reklamácií.

 

 

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spracúvanie osobných údajov na základe zmluvy

(v tomto prípade sa osobné údaje spracúvajú bez potreby súhlasu Klienta):

 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením Zmluvy (vrátane predzmluvných rokovaní o uzatvorení Zmluvy) a na plnenie Zmluvy (vrátane zmeny Zmluvy, správy Zmluvy).

 

Poskytnutie osobných údajov je potrebné pre účely uzatvorenia a plnenia Zmluvy; bez týchto údajov nie je možné uzatvoriť či plniť Zmluvu. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné; o ich poskytnutí rozhoduje výlučne Klient.

 

Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa

(v tomto prípade sa osobné údaje spracúvajú bez potreby súhlasu Klienta):

 

Spracúvanie osobných údajov Prevádzkovateľa je nevyhnutné podľa osobitných predpisov, a to najmä podľa nasledujúcich právnych predpisov:

- zákonom č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu obyvateľov a o registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o hlásení pobytu“),

- Zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o pobyte cudzincov“),

- zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o dani z príjmov“);

- zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“);

- zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o archívoch“).

 

Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné; o ich poskytnutí rozhoduje výlučne Klient. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, je potrebné pre účely plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa; bez poskytnutia osobných údajov Klienta Prevádzkovateľ nemôže uzatvoriť Zmluvu s Klientom ani nemôže splniť povinností, ktoré pre neho vyplývajú z osobitných predpisov.

 

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa

(v tomto prípade sa osobné údaje spracúvajú bez potreby súhlasu Klienta):

 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorými sú:

- záujem na spracúvaní osobných údajov na účely marketingu (informovania Klienta o novinkách súvisiacich so Zmluvou, službách a produktoch Prevádzkovateľa);

- záujem na uplatnení a obrane právnych nárokov Prevádzkovateľa.

 

Spracúvanie osobných údajov – záznamov zaznamenaných kamerových systémom nachádzajúcim sa vo verejne prístupných priestoroch Prevádzkovateľa, nachádzajúcich sa v Penzióne, najmä parkovisko, priestory recepcie a všetky penziónové chodby).

 

Poskytnutie osobných údajov je potrebné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa; bez týchto údajov Prevádzkovateľ nemôže Klientovi zasielať informácie o novinkách, službách a produktoch Prevádzkovateľa, ani hájiť svoje právne nároky či ochraňovať svoj majetok. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné; o ich poskytnutí rozhoduje výlučne Klient.

 

INFORMÁCIA O ZÁMERE PRENIESŤ OSOBNÉ ÚDAJE DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE

Získané osobné údaje sa budú spracúvať výlučne na území Slovenskej republiky a nebudú prenesené do žiadnej tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

 

Žiadne z osobných údajov, ktorú budú spracúvané obchodnými partnermi Prevádzkovateľa (sprostredkovateľmi), nebudú prenesené z územia členských štátov Európskej únie do tretích krajín.

 

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje Klienta počas doby trvania Zmluvy a následne po dobu 10 rokov od skončenia Zmluvy, ak zo všeobecne záväzných právnych predpisov nevyplýva dlhšia doba uchovávania osobných údajov. Doba uchovávania osobných údajov vyplýva z platných právnych predpisov, najmä zo Zákona o dani z príjmov, Zákona o DPH, Zákona o archívoch.

 

Kamerové záznamy sú uchovávané obvykle po dobu 30 dní od ich získania. Doba uchovávania kamerových záznamov je ďalej závislá aj od doby trvania aktívnej prevádzky kamerového systému, maximálne sú však záznamy uchovávané po dobu 30 dní od ich získania. Po uplynutí tejto maximálnej doby sú z nosičov dátových záznamov nenávratne zmazané.

 

PRÁVA KLIENTA AKO DOTKNUTEJ OSOBY

 

Právo na prístup k osobným údajom

Klient má právo požadovať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. Ak Prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, Klient má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o (a) účele spracúvania osobných údajov, (b) kategórií spracúvaných osobných údajov, (c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, (d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, (e) práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Klienta, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, (f) práve podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa ust. § 100 Zákona o ochrane osobných údajov, (g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od Klienta, (h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa ust. § 28 ods. 1 a 4 Zákona o ochrane osobných údajov, (i) o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

 

Právo na opravu osobných údajov

Klient má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má Klient právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 

Právo na vymazanie osobných údajov (právo „na zabudnutie“)

Klient má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. V ust. § 23 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov sú uvedené podmienky, za ktorých môžu byť osobné údaje vymazané. Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje Klienta vymazať, ak existuje niektorý zo zákonných dôvodov spracúvania osobných údajov.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Klient má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak (a) namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, (b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a Klient namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, (c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich Klient na uplatnenie právneho nároku, alebo (d) Klient namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Klienta.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Klient má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jeho konkrétnej situácie vykonávané na právnom základe spracúvania osobných údajov na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany vrátane na tom založeného profilovania. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami Klienta, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

 

Klient má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak Klient namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

 

Právo namietať proti automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania

Klient má právo na to, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie, založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho obdobne významne ovplyvňujú. Uvedené neplatí v zákonom stanovených prípadoch (ak je rozhodnutie (a) nevyhnutné na uzavretie či plnenie Zmluvy, (b) vykonané na základe osobitného predpisu, (c) založené na výslovnom súhlase Klienta.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov

Klient má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené zákonné podmienky v ust. § 26 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Právo podať návrh na začatie konanie o ochrane osobných údajov

Klient má právo podať návrh na začatie konanie o ochrane osobných údajov podľa ust. § 100 Zákona o ochrane osobných údajov, a to Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

 

 

ODVOLANIE SÚHLASU

Klient má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Klient môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým súhlas udelil. Odvolanie súhlasu je potrebné zaslať na adresu sídla Prevádzkovateľa (kontaktné údaje Prevádzkovateľa sú uvedené vyššie). Odvolanie súhlasu má obsahovať: (1) meno, priezvisko, adresu bydliska, dátum narodenia, (2) oznámenie, že Klient odvoláva svoj súhlas, spolu s uvedením, o aký súhlas ide, (3) vlastnoručný podpis.

 

 

AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

V rámci daného druhu spracúvania osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani profilovaniu.

 

 

ZOZNAM PRÍJEMCOV

Osobné údaje Klienta môžu byť poskytnuté tretím osobám, a to dodávateľom (najmä poskytovatelia služieb pre Prevádzkovateľa, napr. IT služby, archivačné, právne, účtovné služby, audítorské služby, poradenské služby, obchodní partneri), sprostredkovateľom, správcom dane, orgánom verejnej moci.

 

 

ZOZNAM SPROSTREDKOVATEĽOV

Prevádzkovateľ využíva tretie osoby na poskytovanie služieb, ktorých súčasťou môže byť aj spracúvanie osobných údajov v mene Prevádzkovateľa a na účel a spôsobom určeným Prevádzkovateľom. Na poskytnutie osobným údajov sprostredkovateľom sa nevyžaduje súhlas Klienta; Prevádzkovateľ zodpovedá za výber sprostredkovateľa a za ochranu práv dotknutých osôb. Sprostredkovatelia, ktorí spracúvajú osobné údaje v mene Prevádzkovateľa, sú najmä poskytovatelia služieb pre Prevádzkovateľa, napr. IT služby, archivačné služby, právne služby, účtovné služby, audítorské služby, poradenské služby, obchodní partneri.

 

 

 

 

 

 

 

František Kičura

Nový Smokovec 31,  062 01  Vysoké Tatry

tel.:  0911 786 518

email: villamonami@gmail.com